Klientem MAT-MAR mogą zostać jedynie podmioty gospodarcze lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od zasady tej nie ma wyjątków. Aby zostać klientem należy po uprzedniej konsultacji z handlowcem przesłać pod numer faxu:  (052) 511-00-80  następujące dokumenty:

 

1.  Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
2. 
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności
    
Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
3. 
Zaświadczenie o nadaniu numeru Regon.

 

Dokumenty można również dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby firmy.

MAT-MAR

E-mail